piątek, 9 kwietnia 2010

Ryby akwariowe twardość wody

Zależnie od ilości rozpuszczonych w wodzie soli wapniowych i magnezowych, określa się ją jako twardą lub miękką. Woda twarda jest bogatsza w związki mineralne potrzebne dla ryb niż woda miękka. Stopień twardości wody w różnych częściach naszego kraju jest rozmaity,dlatego też hodowla różnych gatunków ryb daje różne wyniki. Poszczególne gatunki ryb i roślin akwariowych mają bowiem różne wymagania pod względem twardości wody, toteż każdy hodowca powinien zdawać sobie sprawę z jakości wody, jaką dysponuje. Dokładne oznaczenie twardości wody jest skomplikowane i wymaga odpo­wiednich badań chemicznych. Twardość wody oznacza się w tzw. stopniach niemieckich(symbolem DH). 1° DH odpowiada zawartości 10 mg tlenku wapnia (CaO) w 1 litrze wody ryby akwariowe. W przybliżeniu wystarczającym dla potrzeb praktycznych twardość wody można oznaczyć w warunkach domowych za pomocą alkoholowych roztwo­rów mydła;dawniej najczęściej używano do tego celu tzw. mydła Clarcka. Do oznaczeń tych potrzebny jest prosty sprzęt: wycechowana butelka na 200—250 cm3 ibiureta z podziałką, najlepiej już dostosowana do określonego roztworu mydła i wycechowana w °DH. Do butelki wlewa się określoną przy danej metodzie ilość wody (zwykle 40 lub 100 cm3), po jej uprzednim zobojęt­nieniu i skłóca z roztworem mydła, którego ilość stopniowo się zwiększa wkraplając go do butelki z biurety. Dodawanie mydła stosuje się tak długo.