niedziela, 21 marca 2010

Ryby akwariowe a woda w ich życiu cz3

Ryby akwariowe a woda w ich życiu cz3
© flickr/jamiep1994

Kwaśnym węglanie, który zamienia się na obojętny i wytrąca w postaci białego nalotu osadzającego się na dnie zbiornika lub na roślinach. W konsekwencji następuje zwiększenie się zasadowości wody. Zjawisko przeciwne, tzw. zakwaszenie wody zachodzi,jeśli wytwarza się w niej nadmiar kwaśnego węglanu wapnia lub dwutlenku węgla,bądź to pod wpływem wzmożonych procesów oddychania roślin i zwierząt, bądź w skutek złego napowietrzania lub pozbawienia zbiornika roślin.

Stopień zakwaszenia wody odgrywa ważną rolę w utrzymaniu przy użyciu rybki akwariowe, każdy bowiem gatunek przystosowany jest do życia w pewnych określonych warun­kach środowiskowych. Odczyn wody określa się zwykle dość tajemniczym symbolem pH, który oznacza stężenie wolnych jonów wodoru w wodzie. W wodzie o odczynie obojętnym ilość wolnych jonów wodorowych w 1 litrze wynosi 10-7 (1/107) W wodzie o odczynie kwaśny ilość tych jonów jest większa, to znaczy wy­kładnik potęgi jest większy niż —7(równy od — 1 do —6,9), natomiast w wo­dzie o odczynie alkalicznym ilość tych jonów jest mniejsza, a zatem wykładnik potęgi mniejszy niż —7 (równy od —7,1 do—14,0). W praktyce dla określenia odczynu wody używa się bezwzględnej wartości wykładnika potęgi, a zatem pH od 1 do 6,9 oznacza wodę o odczynie kwaśnym, pH7,0 — wodę o odczynie obojętnym, wreszcie pH od 7,1 do 14 — wodę o odczynie alkalicznym.

Odczyn wody, czyli stopień jej kwasowości, można najłatwiej określić w przybliżeniu za pomocą tzw. papierka lakmusowego, który zmienia barwę w zależności od odczynu płynu, w którym go się zanurzy. Jeśli przybierze on kolor czerwony, mamy do czynienia z wodą o odczynie kwaśnym, jeśli zaś dokładniej za pomocą płynu(odczynnika) zwanego indykatorem. Przy jego użyciu ustala się kwasowość wody w granicach pH od 1,0 do 10,0. Jeszcze dokładniejsze określenie odczynu wody wymaga zastosowania skomplikowanych metodfizyko-chemicznych.

Na ogół w umiarkowanych szerokościach geograficznych (a więc również i na terenie naszego kraju) większość wód słodkich, z wyjątkiem bagiennych, reaguje lekko alkalicznie. pH tych wód waha się zwykle w granicach od 7,5 do 8,5. Toteż zarówno podniesienie alkaliczności wyżej niż do pH 10 lub też zakwaszenie jej do pH 4,5—5,0 działa w stosunkowo krótkim czasie zabójczo na wszystkie niemal krajowe ryby słodkowodne. Bardziej odporne na zakwa­szenie wody okazują się gatunki ryb egzotycznych, np. pochodzące z niektó­rych wysp Archipelagu Malajskiego; dla nich pH wody może wynosić 5—6. Wody dorzecza Amazonki, skąd pochodzi wiele gatunków ryb akwariowych, są również lekko zakwaszone; ich pH wynosi około 6.

Jeśli dysponujemy wodą lekko alkaliczną, konieczne staje się niekiedy, zwłaszcza dla ryb egzotycznych i w zbiornikach rozpłodowych, lekkie jej zakwaszenie, co działa hamująco na rozwój bakterii.
Można to osiągnąć przez przepuszczenie wody przez filtr torfowy lub też dodanie niewielkiej ilości wyciągu z próchnicy, torfu względnie liści albo kory dębowej czy brzo­zowej. Niektórzy praktycy stosują jeszcze dodatek niewielkiej ilości kwasu fosforowego (zwykle 1 g na 100 1 wody), przy czym jednak ryby mogą być wpuszczone do zakwaszonej w ten sposób wody dopiero po 3—4 dniach. Nie należy natomiast używać do zakwaszania wody w akwariach innych kwasów mineralnych, jak azotowego, siarkowego czy solnego. Ich dawkowania nie jest przy tym trudne, w związku z czym łatwo jest popełnić błąd, groźny w skutkach dla ryb.
W celu stworzenia rybom akwariowym odpowiednich warunków do życia^ m. in. dla pomyślnego rozwoju zarodka w ikrze, ważny jest nie tyle odczyn wody, co stosunek między odczynem a twardością wody. Im większa jest kwasowość wody (oczywiście w pewnych granicach), czyli im mniejsza wartość pH, tym większa powinna być jej twardość, aby rozwój zarodków w ikrze ryb jajorodnych mógł przebiegać prawidłowo.

Rodzajeodczynu wody i przydatność jej dla ryb

Wartość pH
Określenie odczynu
Przydatność dla ryb
1— 3
nadzwyczaj kwaśna
zupełnie nieodpowiednia
3— 5
bardzo kwaśna
nieodpowiednia
5— 6
dość kwaśna
na ogół nieodpowiednia
6— 7
słabo kwaśna
odpowiednia
7
obojętna
odpowiednia
7— 8
słabo alkaliczna
bardzo dobra
8— 9
dość alkaliczna
odpowiednia
9—10
bardzo alkaliczna
nieodpowiednia
10—U
nadzwyczaj alkaliczna
zupełnie nieodpowiednia


Zarówno twardość, jak ikwasowość wody powinny być od czasu do czasu kontrolowane przez hodowcę,ponieważ procesy chemiczne zachodzące w zbior­nikach, zarówno naturalnych, jaki sztucznych, przy różnej obsadzie zwierząt i roślin wpływają na obie tewłaściwości wody.